top of page
ค้นหา

การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL )

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL )” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอบรมในครั้งนี้มียอดผู้เข้าอบรมเป็นสถิติสูงสุดกว่าทุกๆรอบ ทั้งนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ #UCTAL #ILLดู 72 ครั้ง

Комментарии


bottom of page