top of page
ค้นหา

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน

อัปเดตเมื่อ 25 ม.ค. 2566

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ.2566 📖🔍

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา “จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน

โดยมี นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม รองผู้อำนวยการ สวส. เป็นประธานกล่าวเปิด โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมฯ คือ ตัวแทนบุคลากรจากห้องสมุด มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ (เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก ลำปาง และเชียงใหม่)

ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรื่องการใช้งานระบบควบคุมการจัดเก็บทรัพยากรและชั้นหนังสือเสมือน, การใช้งานระบบงานจัดซื้อจัดหาใหม่ New Acquisition การใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) รวมถึงการทบทวนการใช้งานต่างๆ ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

#ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ #walaiautolib #Ultimate #RMUTL
ดู 9 ครั้ง

Comments


bottom of page