top of page
ค้นหา

ตรวจเยี่ยมดูแลบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate แก่มหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ทีมงาน WALAI AutoLib ได้เข้าดำเนินการตรวจเยี่ยม ดูแลบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate แก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้มีการจัดอบรบการใช้งานระบบบริหารการจัดส่งทรัพยากร (Resource Delivery) และทดสอบการใช้งานระบบแอพพลิเคชันบน Smart Phone (Mobile Application) ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นและลดขั้นตอนสำหรับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง และใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานเพื่อรับฟังปัญหาในการใช้งานและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงให้รองรับกับการทำงานมากยิ่งขึ้นดู 10 ครั้ง

תגובות


bottom of page