top of page
ค้นหา

ตรวจเยี่ยมดูแลบำรุงรักษาระบบฯ แก่มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2566 📚 ทีมงาน WALAI AutoLib ได้เข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate แก่มหาวิทยาลัยบูรพา

ในการตรวจเยี่ยมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Talk ครั้งที่ 3/2566 เรื่อง การบริหารจัดการห้องสมุดด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib Ultimate โดยมี อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมกับห้องสมุดเครือข่าย มหาวิทยาลัยบูรพา (ห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี ห้องสมุดวิทยาเขตสระแก้ว ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ และห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์) ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

นอกเหนือจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมงานได้ดำเนินการรับฟังและให้คำแนะนำปัญหาที่พบระหว่างการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate และได้ประชุมวางแผนการบำรุงรักษาระบบร่วมกับทีมผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นดู 4 ครั้ง

Comments


bottom of page