top of page
ค้นหา

ตรวจเยี่ยมดูแลบำรุงรักษาระบบฯ แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 📚 ทีมงาน WALAI AutoLib ได้เข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โดยในการตรวจเยี่ยม ได้มีการเปิดตัวแนะนำการใช้งานการสำรวจทรัพยากร (Inventory) ผ่าน WALAI AutoLib Mobile Staff เป็นที่แรก นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำการใช้งาน WALAI AutoLib Mobile เช่น การสืบค้น, การยืมหนังสือด้วยตนเองผ่าน Mobile Self Circulation, การยืมต่อ, การตรวจสอบประวัติการยืม เป็นต้น

ทั้งนี้ ทีมงานได้ประชุมวางแผนการบำรุงรักษาระบบร่วมกับทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นดู 10 ครั้ง

Comments


bottom of page