top of page
ค้นหา

บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ณ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ (IICE) โดยนายพีระยุทธ เมตปรีชา นายชัยยันณ์ ดำแก้ว และนางสาวอุษณีย์ สดศรีประเวศ ตัวแทนจากศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ณ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2566​ดู 8 ครั้ง

Comments


bottom of page