top of page
ค้นหา

ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จัดขึ้นเมื่อ 14-16 ตุลาคม 2563เก็บภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib หลังจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปลี่ยนเวอร์ชันเป็น WALAI AutoLib Ultimate มาฝากกันค่ะดู 41 ครั้ง
bottom of page