top of page
ค้นหา

ฝึกอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate (Optional) แก่บุคลากร ม.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ (IICE) โดยนายพีระยุทธ เมตปรีชา นางสาวธนิดา มะโมดีห์ และนางสาวนาฏยา แขสวัสดิ์ ตัวแทนจากศูนย์ความเป็นเลิศฯ ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate (Optional) ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2566 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบโมดูลงาน Option เสริมของระบบ ได้แก่ ระบบยืมด้วยตนเอง ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ระบบเดลิเวอรี่ และระบบสืบค้นชั้นสูง การสำรวจชั้น Book inventory และปัญหาที่พบอื่นๆ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้ดู 7 ครั้ง

Comments


bottom of page