top of page
ค้นหา

มหาวัทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อัพเวอร์ชันสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate เรียบร้อยแล้ว

อัปเดตเมื่อ 29 ส.ค. 2566

เมื่อระหว่างวันที่ 21- 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ (IICE) โดยนางสาวนาฏยา แขสวัสดิ์, นายพีระยุทธ เมตปรีชา และนางสาวธนิดา มะโมดีห์ ตัวแทนจากศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้เข้าติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate ซึ่งเป็นการอัพเวอร์ชันจากเดิม (WALAI AutoLib 2.0) ให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีอาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คุณรัตนะ อินจ๋อย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คุณสายสุนีย์ คำวรรณะ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล คุณนภา มิ่งนัน หัวหน้างานสนับสนุนการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ งานวิทยบริการสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล และบุคลากรของห้องสมุดคณะ/วิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ดู 5 ครั้ง

Comentários


bottom of page