top of page
ค้นหา

เข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อัปเดตเมื่อ 18 มี.ค.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ (IICE) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยคุณนาฏยา แขสวัสดิ์ และคุณพรณภา มฤค ได้ดำเนินการเข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เพื่อตรวจสอบการใช้งานระบบฯ แก้ไขปัญหา และให้ความรู้กับบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทางออนไลน์ให้กับบุคลากรห้องสมุดคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2567 โดยในปีนี้ได้มีการปรับปรุงหน้าจอการสืบค้นหนังสือผ่านระบบห้องสมุด (OPAC) และปรับปรุงการใช้งาน Application WALAI AutoLib Mobile ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Cr.ขอบคุณภาพจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ RMUTT (https://www.facebook.com/eLibrary3.RMUTT)

ดู 7 ครั้ง

Komentarze


bottom of page