top of page
ค้นหา

เข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ (IICE) โดยนายพีระยุทธ เมตปรีชา และนางสาวนาฏยา แขสวัสดิ์ ตัวแทนจากศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2566ดู 4 ครั้ง

Comments


bottom of page