top of page
ค้นหา

เข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ (IICE) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยคุณนาฏยา แขสวัสดิ์ และคุณพรณภา มฤค ได้ดำเนินการเข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เพื่อตรวจสอบการใช้งานระบบและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด มทร.พระนคร โดยได้มีการปรับปรุงฟังก์ชันการสืบค้นหนังสือผ่านระบบห้องสมุด (OPAC) และปรับปรุงการใช้งาน Application WALAI AutoLib Mobile ณ อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ห้องสมุดชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2567

ดู 6 ครั้ง

Comments


bottom of page