top of page
ค้นหา

เข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ (IICE) โดยนายพีระยุทธ เมตปรีชา และนางสาวนาฏยา แขสวัสดิ์ ตัวแทนจากศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยได้ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ในด้าน การนำเข้าข้อมูล E-book เข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ผ่านเมนู Catalog, ระบบควบคุมการจัดเก็บทรัพยากรและชั้นหนังสือเสมือน (Inventory Control & Virtual Book Shelf), การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล งานควบคุมรายการระเบียนหลักฐาน (Authority Control), บริการจัดส่งทรัพยากร หรือ Resource Delivery.ดู 5 ครั้ง

Comments


bottom of page