top of page
ค้นหา

เข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ (IICE) โดยนายพีระยุทธ เมตปรีชา, นางสาวนาฏยา แขสวัสดิ์ และนางสาวพรณภา มฤคตัวแทนจากศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยได้ติดตั้งและอบรมสาธิตการใช้งาน ฟังก์ชันการสืบค้นผ่าน Web OPAC (New Version) และ Mobile Application New Version ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด พร้อมทั้งประชุมวางแผนการดำเนินการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติร่วมกับทีมผู้บริหารห้องสมุดในปีงบประมาณถัดไปดู 5 ครั้ง

Comments


bottom of page