top of page
ค้นหา

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน WUNCA ครั้งที่ 42

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42" (42nd WUNCA) ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จ.สงขลา


ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib และระบบสหบรรณานุกรมสำหรับสถาบันการศึกษา (UC-TAL) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานและกิจกรรมแจกของที่ระลึกเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมและได้ทราบถึงผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศฯดู 8 ครั้ง
bottom of page