top of page

PROJECT

การจ้างถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ WALAI AutoLib Ultimate ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระยะเวลาตามสัญญารับทุน :

8 กรกฎาคม 2563

ถึง

5 ต.ค. 2563

แหล่งทุน :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใบสั่งซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib)

ระยะเวลาตามสัญญารับทุน :

30 มีนาคม 2563

ถึง

27 มิ.ย. 2563

แหล่งทุน :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งานจ้างถ่ายโอนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่

ระยะเวลาตามสัญญารับทุน :

2 มกราคม 2563

ถึง

1 มี.ค. 2563

แหล่งทุน :

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานจ้างติดตั้งและเชื่อมโยงระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับอุทยานการเรียนรู้บุรีรัมย์

ระยะเวลาตามสัญญารับทุน :

15 ธันวาคม 2562

ถึง

29 เม.ย. 2563

แหล่งทุน :

สถาบันอุทยานการเรียนรู้

งานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)

ระยะเวลาตามสัญญารับทุน :

25 กันยายน 2562

ถึง

23 มี.ค. 2563

แหล่งทุน :

สถาบันอุทยานการเรียนรู้

โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เพิ่มเติมสำหรับระบบงานยืมคืน

ระยะเวลาตามสัญญารับทุน :

17 กันยายน 2562

ถึง

17 ต.ค. 2562

แหล่งทุน :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ)

ระยะเวลาตามสัญญารับทุน :

8 กรกฎาคม 2562

ถึง

4 มี.ค. 2563

แหล่งทุน :

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาตามสัญญารับทุน :

31 พฤษภาคม 2563

ถึง

30 พ.ค. 2564

แหล่งทุน :

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

โครงการวิเคราะห์และวางระบบบริการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 2 (ระยะที่ 7)

ระยะเวลาตามสัญญารับทุน :

20 มิถุนายน 2562

ถึง

15 มี.ค. 2563

แหล่งทุน :

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการระบบสหบรรณานุกรม สำหรับสถาบันการศึกษา ระยะที่ 5

ระยะเวลาตามสัญญารับทุน :

24 เมษายน 2562

ถึง

29 ธ.ค. 2562

แหล่งทุน :

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

bottom of page