top of page

การจ้างถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ WALAI AutoLib Ultimate ของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระยะเวลาตามสัญญารับทุน :

8 กรกฎาคม 2563

ถึง

5 ตุลาคม 2563

ชื่อหัวหน้าโครงการ :

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

แหล่งทุน :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

bottom of page