top of page

ใบสั่งซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib)

ระยะเวลาตามสัญญารับทุน :

30 มีนาคม 2563

ถึง

27 กรกฎาคม 2563

ชื่อหัวหน้าโครงการ :

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

แหล่งทุน :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

bottom of page